Statut

STATUT FUNDACJI NA RZECZ RODZINY

(z dnia 26 lutego 2016 r.)

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: „FUNDACJA NA RZECZ RODZINY” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Andrzeja Stanisława Banaszka, Hannę Leśniewską, Bogumiła Łozińskiego i Andrzeja Łubę zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Warszawie Iwonę Starzyk-Wojnar, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych  Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może posiadać znak graficzny.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Fundację ustanawia się na czas nieokreślony.

 

 

 Rozdział II

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest promowanie wizji rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny w duchu nauczania Kościoła katolickiego, w tym działalność na rzecz tak rozumianej rodziny oraz na rzecz każdego z jej członków.

§ 9

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) prowadzenie placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, w tym szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi,

2) prowadzenie uczelni wyższych i placówek naukowych,

3) prowadzenie ośrodków doskonalenia zawodowego i pedagogicznego,

4) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

5) prowadzenie poradni psychologicznych, pedagogicznych i rodzinnych,

6) prowadzenie hospicjów,

7) organizowanie gabinetów medycyny szkolnej oraz realizację programów prozdrowotnych,

8) organizowanie seminariów, kolokwiów i spotkań w ramach realizowania celu, o którym mowa w § 8,

9) organizowanie wystaw, konkursów, festiwali, przeglądów oraz izb pamięci i tradycji,

10) organizowanie obozów formacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i wychowawców,

11) realizację programów współpracy międzynarodowej, prowadzenie klubów europejskich,

12) prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych,

13) organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży,

14) zakładanie uczniowskich klubów sportowych oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych,

15) wydawanie skryptów, książek i innych druków,

16) prowadzenie portali internetowych,

17) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnym profilu i charakterze na świecie,

18) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

19) współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i działania są zbliżone do celów Fundacji w kraju i za granicą.

§ 10

1.Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1.Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5) odsetek i depozytów bankowych.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja nie może:

– udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

– dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2) Rada Programowa Fundacji, jeśli zostanie powołana.

 

Zarząd Fundacji

§ 17

Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. Jego pierwszy skład został powołany na czas nieoznaczony przez Fundatorów.

§ 18

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 19

1. Zarząd powołuje i odwołuje swych członków w drodze głosowania, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4 niniejszego paragrafu,

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,

b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, spowodowanej stanem zdrowia,

d) śmierci członka Zarządu,

e) odwołania przez pozostałych członków Zarządu.

3. Fundator wchodzący w skład Zarządu nie może zostać z niego odwołany. Fundator wchodzi w skład Zarządu lub występuje z niego jedynie poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej, w dowolnym czasie.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa  lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji

5. W sprawach personalnych dotyczących członka Zarządu, Zarząd podejmuje decyzję w drodze głosowania, w którym osoba zainteresowana nie bierze udziału.

§ 20

1. Zarząd wybiera ze swego grona oraz odwołuje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu w drodze uchwały.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, ustala podział kompetencji pozostałych członków Zarządu oraz zasady ich współpracy, jest pracodawcą dla dyrektorów placówek i zakładów prowadzonych przez Fundację.

3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w trybie zwykłym, przynajmniej raz na kwartał, powiadamiając wszystkich jego członków o terminie posiedzenia na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Prezes ma obowiązek zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu lub Radę Programową Fundacji. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu i zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

5. Wiceprezes zastępuje Prezesa Zarządu w przypadku:

a) otrzymania od Prezesa okresowego, pisemnego pełnomocnictwa,

b) trwałej niezdolności Prezesa do pełnienia funkcji,

c) zrzeczenia się funkcji przez Prezesa.

6. W przypadkach opisanych w §19 ust. 5 lit. b) i c) Wiceprezes niezwłocznie zwołuje posiedzenie Zarządu w celu wybrania nowego Prezesa Fundacji.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie i nagrody, o ile Zarząd podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją, jej placówkami i zakładami.

§ 22

Do Zarządu należy podejmowanie rozstrzygnięć we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

2. uchwalanie wieloletniego i rocznego programu działania Fundacji,

3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

5.przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

6. tworzenie i znoszenie placówek i zakładów Fundacji,

7. powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w Fundacji i jednostkach organizacyjnych,

8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, oraz pracowników zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,

9.  decydowanie o gospodarce finansowej placówek i zakładów Fundacji, a zwłaszcza zatwierdzanie planów finansowych placówek i zakładów Fundacji oraz wyrażanie zgody na te wydatki i zobowiązania finansowe podejmowane przez dyrektorów placówek i zakładów, które nie zostały ujęte w Planie finansowym danej jednostki organizacyjnej,

10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów i statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

 

Sposób reprezentacji

§ 23

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej.

4. Wydatki i zobowiązania Fundacji przewyższające 100 tysięcy złotych wymagają zatwierdzenia uchwałą Zarządu.

Rada Programowa Fundacji

§ 24

1. Zarząd może powołać, jako swój organ doradczy i opiniujący, Radę Programową Fundacji (dalej zwaną Radą).

2. Rada liczy co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez  Zarząd, zgodnie z procedurą opisaną w § 21 ust. 4.

3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Członkiem Rady nie może  być pracownik Fundacji ani pracownik żadnej z jej placówek, ani zakładów.

5. Do zadań Rady należy:

a) konsultowanie i opiniowanie spraw przekazanych Radzie przez Zarząd,

b) podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących działania Fundacji,

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

d) przyznawanie medali odznak honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji lub zasłużonym w działaniach zbieżnych z celami Fundacji.

6. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb.

7. Rada podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.

§ 25

1. Fundator może być członkiem Rady.

2. Fundator wchodzący w skład Rady nie może zostać z niej odwołany. Fundator wchodzi w skład Rady lub występuje z niej jedynie poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w dowolnym czasie.

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

4. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia Funkcji w Zarządzie.

Rozdział V

 

ZMIANA STATUTU

§ 26

Rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 3/5 członków Zarządu i w obecności Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia większością głosów przez Fundatorów.

 

Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 28

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29

Rozstrzygnięcie w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 3/5 członków Zarządu i w obecności Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, uchwałą podjętą po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra,  przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia większością głosów przez Fundatorów.

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 31

Rozstrzygnięcie w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 3/5 członków Zarządu i w obecności Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia większością głosów przez Fundatorów.

§ 32

Po śmierci ostatniego z Fundatorów rozstrzygnięcia podjęte przez Zarząd w przedmiotach określonych w  § 26, § 29 oraz § 31 są ostateczne.

§ 33

1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, do dyspozycji Fundatorów.

2. W przypadku, gdy żaden z Fundatorów nie żyje, majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji lub organizacji, której cele i działania są zbliżone do celów Fundacji. Wyboru takiej instytucji lub organizacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 3/5 członków Zarządu i w obecności Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji z zastrzeżeniem art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 35

Do statutu dołącza się oświadczenie Zarządu w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

„BO PAN UDZIELA MĄDROŚCI…”

Prz 2, 1