RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), a także w związku z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy osoby, których dzieci biorą udział w wyjazdach kolonijnych FNRR, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci jest Fundacja na rzecz Rodziny (dalej „FNRR”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 3.
• Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez FNRR Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci, możecie Państwo skontaktować się z FNRR, pisząc na adres email biuro@fnrr.pl lub z wyznaczonym przez FNRR inspektorem ochrony danych, pisząc na adres email ido@fnrr.pl .
• Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dzieci uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas zawierania umowy, podczas płatności dokonywanych przez Państwa na konto bankowe FNRR oraz w wyniku przekazania nam przez Państwa informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka.
• FNRR jest uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o kształcenie, wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, działania w interesie Państwa dzieci oraz ponieważ przepisy prawa wymagają od FNRR przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci do celów podatkowych i rachunkowych.
• Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci.
• Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci respektujemy z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na FNRR przez odrębne przepisy.
• Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci,
• Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dzieci mogą być przekazywane przez FNRR podmiotom trzecim na podstawie umów powierzenia danych osobowych zgodnych z Polityką Bezpieczeństwa FNRR oraz – jeśli wymagają tego przepisy prawa – udostępnione uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
• FNRR przechowuje Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dzieci przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu zgodnie z wymogami odrębnych przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi, Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.